Handelsbetingelser

 

OPDRAGET 

Opdrag omfatter udførelse af advokatopgaver eller advokat-rådgivning og afgrænses i samarbejde med kunden.

 

KONFLIKTER

SBA ADVOKATER undersøger forud for opstarten af et opdrag, om der foreligger interessekonflikter, som medfører, at SBA ADVOKATER er afskåret fra at repræsentere kunden. Relevante forhold drøftes i givet fald med kunden, inden sagsbehandlingen påbegyndes.

 

Opdraget forhindrer ikke, at SBA ADVOKATER, med respekt af fældende interessekonfliktregler, kan rådgive andre virksomheder inden for samme branche som kundens.

 

FORTROLIGHED

SBA ADVOKATER er underlagt fortrolighedsforpligtelse i forhold til de oplysninger, vi modtager. Denne fortrolighedsforpligtelse gælder også efter opdraget afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger SBA ADVOKATER oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder ”hvidvaskningsreglerne”.

 

HONOAR

SBA ADVOKATER honorar fastsættes på grundlag af ressourceforbruget og af den værdi, som SBA ADVOKATER rådgivning har tilført opdraget. Det er tale om en samlet vurdering, hvori blandt andet følgende elementer indgår: Det anvendte tidsforbrug, anvendte specialkompetence og opdragets kompleksitet, om opdraget har nødvendiggjort indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, den interesse opdraget repræsenterer for kunden, der ansvar der er forbundet med opdraget og det opnåede resultat. Honoraret tillægges moms.

 

Betalingsbetingelser er 8 dage, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

  

Faktureringsmodeller:   

Medgået tid:  

 Der faktureres for det anvendte tidsforbrug på sagen. 

 

Fast Pris: 

 Der aftales en fastpris for opgaven, og salæret er fast uafhængig af tidsforbrug.  

 

Ingen Handel – Ingen Regning: 

Hvis en ejendomshandel ikke bliver til noget på grund af uenighed omkring forbehold eller hvis vi som advokatkontor ikke kan godkende handlen, så får man ingen regning.  

Bemærk: Hvis handlen bortfalder på grund af man ikke opfylder betingelsen om eget salg, herunder hvis ejendommen bliver solgt til en anden køber, så fastholdes salæret. Du kan dog bruge os igen til en anden ejendom inden for en frist på 2 år, hvor du så ikke skal betale for vores arbejde igen.

 

 

OPDRAGETS VARIGHED

Kunden såvel som SBA ADVOKATER kan til enhver tid ophøre opdraget. SBA ADVOKATER opsigelse vil i givet fald ske med respekt af at SBA ADVOKATER ikke udtræder på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at kunden afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

 

Såfremt et opdrag bringes til ophør før dets ordinære afslutning, vil SBA ADVOKATER være berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til, at opdraget bringes til ophør.

 

Dette er forudsat, at opdraget løbende medfører aktivt salgsarbejde for SBA ADVOKATER. I modsat fald er SBA ADVOKATER berettiget til, med et rimeligt varsel, at bringe opdraget til ophør, herunder med henblik på, med respekt af bl.a. reglerne om interessekonflikt og fortrolighed, at tage opdrag fra andre kunder.

 

ANSVARSBEGRÆNSNING

SBA ADVOKATER er erstatningsansvarlig i oveensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten, med de nedenfor anførte begrænsninger.

 

SBA ADVOKATER ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab goodwill eller lignende indirekte tab. Derudover gælder følgende begrænsninger i SBA ADVOKATER ansvar:

 

  • SBA ADVOKATER ansvar for rådgivning i forbindelse med opdraget kan ikke overstige kr. 2,5 mio kr..
  • Kunden kan kun rejse krav mod SBA ADVOKATER ApS og således ikke mod den enkelte partner eller andre juridiske medarbejdere.

 

Som danske advokater rådgiver SBA ADVOKATER kun om danske judiske forhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler SBA ADVOKATER, at klienten engagerer lokale advokater.

 

Opret Sag

Udfyld formularen og du vil blive kontaktet af vores advokater for at få din sag i gang.


Bliv ringet op

Udfyld formularen og du vil blive kontaktet inden for 2 timer


Book Møde

Udfyld formularen og book et fysisk/online møde med vores kompetente advokater