Privatlivsbetingelser

Denne databeskyttelsespolitik gælder for SBA ADVOKATER

1. INTRODUKTION

1.1. Databeskyttelse

1.1.1. I forbindelse med udførelsen af juridisk bistand behandler SBA ADVOKATER personidentificerbare oplysninger (persondata) om deres klienter og har derfor vedtaget denne databeskyttelsespolitik, der beskriver, hvordan dine data behandles, og hvilke rettigheder du har som registreret.

1.1.2. For at beskytte dine persondata bedst muligt vurderer vi, hvor stor risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundlæggende rettigheder, og vi behandler dine persondata på følgende grundlæggende principper:

Behandlingen sker på en lovlig, retfærdig og gennemsigtig måde i forhold til dig.
Behandlingen er underlagt en formålsbegrænsning.
Behandlingen udføres på et princip om dataminimering.
Behandlingen er baseret på et nøjagtighedsprincip, der har til formål at sikre, at de data, vi behandler om dig, er nøjagtige og opdaterede.
Behandling sker på grundlag af et princip om opbevaringsbegrænsning.
Behandlingen er baseret på et princip om integritet og fortrolighed.
1.2. Databehandler

1.2.1. Databehandleren for behandlingen af dine persondata er det selvstændige advokatfirma, som du har indgået en rådgivningsaftale med: www.sbaadvokater.dk

1.2.2. Advokatfirmaet SBA ADVOKATER, som du har indgået en aftale med, er således databehandler, hvilket betyder, at det er dette specifikke firma, der er ansvarlig for at sikre, at dine persondata behandles i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 27. juni 2006 om beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af persondata. Denne forordning er underlagt de samme regler.

1.2.3. Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af persondata i firmaet, bedes du kontakte den individuelle advokat, som du har indgået en rådgivningsaftale med. Hvis du er usikker på, hvilken advokat du har indgået en rådgivningsaftale med, og du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine persondata, bedes du kontakte Samer Abou Taha på sba@sbaadvokater.dk.

2. GENERELT OM BEHANDLING AF PERSONDATA HOS SBA ADVOKATER

2.1. Behandling af persondata som led i vores juridiske rådgivning

2.1.1. Hos SBA ADVOKATER behandler vi persondata om dig som en uundgåelig del af den rådgivning, vi giver dig, og i vores løbende kontakt med dig.

2.2. Typer af persondata

2.2.1. I forbindelse med udøvelsen af juridisk rådgivning behandler vi persondata om dig, som blandt andet omfatter:

Navn
E-mailadresse
Adresse
Telefonnummer
Jobfunktion
Økonomi
Formue
Familieforhold
Arbejdsgiver
Forsikringsforhold
Tidligere bopæl
Forhold til 3. part
Sociale problemer
2.2.2. I nogle tilfælde behandler vi specifikke persondata (personfølsomme data) om dig, som omfatter:

Race- eller etnisk baggrund
Politiske, religiøse og filosofiske overbevisninger
Fagforeningsmedlemskab
Behandling af genetiske eller biometriske data til unik identifikation
Sundheds- og seksuelle forhold
2.3. Formålet med behandlingen af persondata samt det juridiske grundlag for det

2.3.1. Vi indsamler og opbevarer dine data til specifikke og legitime formål, for eksempel:

Når vi registrerer dig som klient eller kontaktperson i vores sagsystem til den løbende korrespondance og fakturering
Når vi har brug for oplysningerne for at få et overblik over sagens faktiske omstændigheder og dermed skabe det bedst mulige grundlag for at assistere og rådgive dig juridisk
Når vi er forpligtet til at indhente oplysninger i henhold til Hvidvaskloven
2.3.2. Når vi indsamler oplysningerne fra dig eller fra tredjeparter, vil du blive informeret om, at vi indsamler oplysningerne og til hvilke specifikke formål.

2.3.3. Hvis vi senere har brug for at bruge oplysningerne til et andet formål end det angivne, vil vi kontakte dig og indhente dit samtykke.

2.3.4. Vores juridiske grundlag for behandling af dine persondata vil typisk være:

2.3.4.1. For almindelige persondata:

Natur af Databeskyttelsesforordningen. 6(1)(a): Samtykke
Natur af Databeskyttelsesforordningen. 6(1)(b): Aftalens opfyldelse
Natur af Databeskyttelsesforordningen. 6(1)(c): Juridisk forpligtelse
Natur af Databeskyttelsesforordningen. 6(1)(d): Beskyttelse af dine eller andre private personers vitale interesser
Natur af Databeskyttelsesforordningen. 6(1)(f): Interesseafvejning
2.3.4.2. For specielle (personfølsomme) persondata:

Natur af Databeskyttelsesforordningen. 9(2)(a): Samtykke
Natur af Databeskyttelsesforordningen. 9(2)(c) Beskyttelse af dine eller andre private personers vitale interesser
Natur af Databeskyttelsesforordningen. 9(2)(f): Nødvendigt for etablering af retskrav
2.3.5. I forbindelse med indhentning af dine persondata vil du blive informeret om det juridiske grundlag for behandlingen.

2.4. Dataomfanget

2.4.1. Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt at minimere mængden af persondata i forhold til formålet med behandlingen. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan anvendes anonymt eller pseudonymiseret. Dette er muligt, hvis det ikke negativt påvirker vores forpligtelser over for offentlige myndigheder eller vores daglige drift.

2.4.2. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde vores tilsigtede formål. Derudover kan det være bestemt ved lov, hvilken type data det er nødvendigt at indsamle og opbevare i forbindelse med drift af et advokatfirma. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være påkrævet for at opfylde en kontrakt eller anden juridisk forpligtelse.

2.5. Kontrol

2.5.1. Vi tjekker løbende, at dine persondata ikke er forkerte eller vildledende i videst muligt omfang. I den forbindelse beder vi dig om at informere os om relevante ændringer i dine persondata. Du kan kontakte den individuelle advokat, du har indgået kontrakt med, for anmeldelse af ændringer.

3. SIKKERHED

3.1. For at beskytte dig mod uautoriseret adgang til dine persondata anvender vi IT-løsninger, der automatisk sikrer, at alle data kun er tilgængelige for relevante personer.

3.2. Derudover har vi hos SBA ADVOKATER vedtaget interne procedurer og politikker vedrørende informationssikkerhed. Disse procedurer og politikker indeholder instruktioner og handlinger, der beskytter dine data mod at blive korrumperet, tabt, ændret, offentliggjort og fra uautoriseret adgang eller deling.

4. VIDERE- OG FREMGIVELSE AF PERSONDATA

4.1. Som led i vores juridiske repræsentation er vi undertiden forpligtet til at videregive persondata til tredjeparter. Dette kan for eksempel være under behandling af retssager, konkursbehandling, afvikling, stiftelse af selskab og i mange andre sammenhænge.

4.2. Tredjeparter omfatter for eksempel:

Domstole
Modpartens advokater
Leverandører (leverandørinformation)
Erhvervsstyrelsen
4.3. Vidergivelsen af persondata til en tredjepart vil altid være juridisk begrundet og i øvrigt nødvendig for at opfylde dine eller dit firmas legitime interesser.

5. KLIENTENS RETTIGHEDER

5.1. Ret til indsigt

5.1.1. Du kan på anmodning få oplyst, hvilke persondata og kategorier af persondata vi behandler om dig, og hvad formålet med behandlingen er, hvis du ikke allerede er blevet informeret. Du kan også få indsigt i, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der ellers har adgang til dine persondata.

5.2. Ret til indsigelse

5.2.1. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata og tilbagekalde et tidligere udstedt samtykke til behandlingen af dine persondata.

5.2.2. Vær dog opmærksom på, at der vil være visse persondata, som vi vil kunne behandle uden dit samtykke, hvis vi har en legitim interesse, og hvis beskyttelsen af dine interesser ikke overstiger denne interesse.

5.3. Ret til berigtigelse

5.3.1. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller vildledende, har du ret til at få dem rettet. I den forbindelse skal du kontakte den advokat, som du har indgået juridisk bistand med.

5.4. Ret til begrænsning eller sletning af persondata

5.4.1. Så længe du er klient hos SBA ADVOKATER og op til 5 år efter kundeforholdet, vil vi opbevare dine persondata med henblik på at opfylde offentlige forpligtelser og til formål med eventuelle retstvister.

5.4.2. I nogle tilfælde vil vi dog have en forpligtelse til at slette dine persondata tidligere. Dette gælder for eksempel, hvis du tilbagekalder samtykke, eller hvis opbevaringen af dine persondata ikke længere er nødvendig for de angivne formål.

5.4.3. Hvis du anmoder om, at dine persondata bliver rettet eller slettet, vil vi undersøge, om betingelserne er opfyldt, og i så fald vil vi foretage de nødvendige ændringer eller sletninger så hurtigt som muligt.

5.5. Ret til dataportabilitet

5.5.1. Hvis du anmoder om oplysninger om de persondata SBA ADVOKATER behandler om dig, og betingelserne er til stede, har du ret til, at vi udlevere

disse til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og vi kan ikke og vil ikke forhindre dig i at overføre disse oplysninger til tredjeparter. Hvis du anmoder om det, og det er teknisk muligt, vil vi sørge for at overføre de ønskede persondata direkte fra SBA ADVOKATER til en tredjepart.

5.6. Ret til at klage

5.6.1. Hvis du mener, at dine persondata behandles i strid med gældende lovgivning eller andre juridiske forpligtelser, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. (dt@datatilsynet.dk).

 

Opret Sag

Udfyld formularen og du vil blive kontaktet af vores advokater for at få din sag i gang.


Bliv ringet op

Udfyld formularen og du vil blive kontaktet inden for 2 timer


Book Møde

Udfyld formularen og book et fysisk/online møde med vores kompetente advokater